Fair credit - fajn půjčka

Jsme oprávněni Vaše osobní údaje využít i v případech řešení následků nesplácení spotřebitelského úvěru k uplatnění našich nároků. Její vyplnění zabírá minimum času a navíc nemusíte opouštět prostory domova. Fair Credit International, SE Fair Credit Inkasní s.r.o. Ta je přístupná skrze internetovou žádost. K té nám poskytnete příslušné údaje o Vaší osobě v rozsahu, který potřebujeme pro prověření Vaší úvěruschopnosti. Pokud dochází ke změně u stávající úvěrové smlouvy, musíme od Vás opět získat příslušné osobní údaje, abychom mohli zajistit posouzení Vaší úvěruschopnosti. Dejte si pozor na půjčky s poplatkem předem. Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie: Jak odmítnout používání souborů cookie Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru jste povinni vyplnit žádost o půjčku.

Na Vaši žádost můžeme takto strukturované osobní údaje předat přímo jinému správci dle Vašeho výběru. Podle charakteru žádosti můžete být požádán o předložení dokladu totožnosti. Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru použijeme Vaše osobní údaje k předložení informací o konkrétní podobě produktu, abyste se mohli zodpovědně a informovaně rozhodnout. V případech, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě opravného zájmu, a Vy se domníváte, že naše oprávněné důvody pro zpracování nepřevažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě mohou být Vaše osobní údaje pouze uloženy a žádné další operace zpracování s nimi není možné až na zákonné výjimky provádět. Formulář nám můžete odeslat jedním z následujících způsobů: Webový formulář: vyplněním a platným odesláním webového formuláře, který je dostupný na adrese https://www.faircredit.cz/o-pujckach/ , položka podmenu Osobní údaje. To všechno z pohodlí vlastního domova a hlavně v hotovosti z rukou obchodního zástupce. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud souhlas odvoláte, přestaneme Vaše osobní údaje neprodleně zpracovávat za účelem, který je spojený s tímto souhlasem. Jedná se o následující typy: Kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo a další relevantní údaje. Dovolujeme si však upozornit, že v případě odmínutí zaslaných cookies může být omezena funkčnost některých prvků webových stránek. Jaké soubory cookie používáme: Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Odvolání souhlasu nemá vliv na další zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě jiného právního titulu, např.. Ke kontaktu za účelem verifikace Vaší totožnosti nemusí dojít v případě, že formulář opatříte Vaším úředně ověřeným podpisem. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Odpovídající zabezpečení osobních údajů je nezbytnou součástí řádného zpracování osobních údajů, proto byla zavedena různá opatření, abychom osobní údaje chránili před možností neoprávněného přístupu. zpřístupňovali, pouze v nezbytné míře a pouze takovým subjektům, které poskytují dostatečné záruky zabezpečení osobních údajů a zpracování Vašich údajů v souladu s příslušnými právními předpisy. Osobní údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smlouvy, uchováváme po dobu účinnosti smlouvy a následně dokud trvá náš oprávněný zájem. Zásady používání souborů cookies Co jsou soubory cookies: Za účelem zlepšení Vám poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie.

Fair Credit - Fajn půjčka bez registru -

. Údaje kontaktní Jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, adresa trvalého bydliště a korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mail a další relevantní údaje. Shromažďujeme Vaše osobní údaje také za účelem zjištění Vaší finanční situace. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Přijímáme jakékoliv oznámení o narušení zabezpečení ochrany osobních údajů nebo porušení práv a povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Půjčka Fajn - Fair Credit Fajn půjčka kalkulačka

. Posouzení úvěruschopnosti provede automaticky náš informační systém. S příslušnými zpracovateli spolupracujeme vždy výhradně na základě smlouvy, která obsahuje pravidla a záruky totožné s naším přístupem k oblasti zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje dále použijeme pro vlastní uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. Holding tvoří následující společnosti: Fair Credit Czech s.r.o.

Fair Credit - férová půjčka

. Vaše osobní údaje archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy, smlouvou, nebo délkou uděleného souhlasu. Vaše osobní údaje zpracováváme dále v nezbytně nutném rozsahu na základě povinností a pravidel stanovených zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Většinu údajů získáváme od Vás, jako žadatele o spotřebitelský úvěr, a příslušné údaje jsou shromažďovány na základě předem stanovených pravidel. Také je využijeme, abychom Vám mohli zaslat příslušné informace o uzavřené úvěrové smlouvě prostřednictvím poskytovatelů poštovních služeb. Chceme uchovávat pouze aktuální a přesné údaje a z tohoto důvodu je průběžně aktualizujeme. Další údaje k této fázi získáme z externích zdrojů. Máme zájem na odhalování finančních podvodů a za tímto účelem sdílíme Vaše osobní údaje s příslušnými systémy. V případě že od Vás neobdržíme příslušný rozsah osobních údajů, nemůže být Vaše úvěruschopnost posouzena a nemůžeme Vám předložit návrh úvěrových možností. Demografické údaje Rodinný stav, počet dětí, vzdělání, typ bydlení a informace o něm a další relevantní údaje. V případech posuzování naší činnosti daňovými a účetními poradci nebo auditory, poskytujeme Vaše osobní údaje také těmto subjektům. Požadovaná výše a doba splatnosti úvěru, výše splátky a frekvence splátek, forma splácení úvěru, informace o současných aktivních úvěrech a další relevantní údaje. Společnost se tak vyhýbá scénářům, kdy by své klienty dohnala do dluhové pasti. Fair credit - fajn půjčka. Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování osobních údajů i Vy při zpracování Vašich osobních údajů máte svá práva. Stejným způsobem dochází i ke splácení závazku.Vybírat si můžete ze dvou lhůt splatnosti. Ke zpracování Vašich osobních údajů si také můžeme vyžádat Váš souhlas, který bude mít konkrétně vymezený rozsah a účel. Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. Pro zachování Vašeho soukromí trvale posuzujeme přiměřenost a nezbytnost zpracování osobních údajů. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie. V tomto dokumentu popisujeme jakým způsobem a za jakým účelem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a jaká jsou Vaše práva. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v České republice. V České republice je tímto dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů. Jen pár minut vás posléze dělí od kladného schvalovacího řízení, po němž následuje vyplacení peněz v hotovosti.Fair Credit půjčka, to je férový, bezpečný a transparentní model úvěrování, v rámci něhož je kladen důraz na zodpovědný přístup ke klientům. Zároveň je použijeme k přiřazení plateb, které nám budete zasílat, nebo které od Vás obdrží náš obchodní zástupce nebo jiný zpracovatel. Takový produkt vám přináší společnost Fair Credit International, SE se svojí dlouhou působností ve finančním segmentu.Profesionál, jehož produktové portfolio tvoří Fajn půjčka. Pokud bude charakter žádosti vyžadovat Vaše jednoznačné ztotožnění, budete kontaktováni našimi pracovníky. Jak jsme již uvedli výše, z důvodu posouzení úvěruschopnosti sdílíme Vaše osobní údaje také se subjekty zabývajícími se posouzením úvěruschopnosti. Pokud podáte námitku proti zpracování osobních údajů v rámci přímého marketingu, zpracování ukončíme neprodleně. Kromě práva na výmaz, máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Jedná se o ověření Vaší totožnosti prostřednictvím příslušného dokladu totožnosti, čísla, data vydání a platnosti předloženého dokladu. Druh příjmů, zaměstnavatel, profese, adresa zaměstnavatele Údaje o finanční situaci Hlavní a vedlejší příjmy, výdaje, jiné úvěry a další relevantní údaje. Ve většině případů zpracováváme Vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce a zároveň tím také stanovujeme účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Fair Credit fajn půjčka do 50 000 Kč -

. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Vždy však dbáme na to, abychom Vaše osobní údaje předávali, resp. Výsledkem je stanovení návrhu úvěrového limitu. E-mail: formulář zašlete na adresu info@faircredit.cz a do předmětu napište „GDPR“. Fair credit - fajn půjčka. plnění právní povinnosti společnosti Fair Credit. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech nebo v systémech našich zpracovatelů. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Vůči nám můžete uplatňovat následující práva: Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem a po jakou dobu. Závěrečné schvalování úvěrového limitu je vždy v zodpovědnosti našeho určeného zaměstnance, který limit vzniklý jako výsledek automatického posouzení následně odborně posoudí s oprávněním rozhodnout i odlišně. Vaši žádost ověříme a shledáme-li, že náš zájem na dalším zpracování nepřevažuje nad Vašimi zájmy, zpracování Vašich osobních údajů ukončíme. S jakýmikoliv dotazy nebo při uplatňování jakéhokoliv z Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se obracejte přímo na nás, prostřednictvím uvedených kontaktů. Vaše osobní údaje zpracováváme jak manuálně, tak automatizovaně. O případném prodloužení Vás samozřejmě budeme informovat. Dále můžete žádat doplnění případných neúplných osobních údajů. K Vašim osobním údajům, při jejich zpracování, mají přístup vybraní zaměstnanci a obchodní zástupci, zachovávající mlčenlivost o všech údajích, o kterých se při zpracování dozvěděli

Comentarios